VÝROBCI

        

  

  

Anketa
Jak jste se dozvěděli o naší firmě ?
16 % (14)
23 % (20)
61 % (53)

Celkem hlasovalo: 87
Odběr novinek
INFO BOX


Kralupská 1887

250 01  Brandýs nad Labem - St.Bol.1

tel.: +420 233 372 002

email:  aska@aska.cz


Běžná provozní doba:
po - čt      8-17 hod.
pá             8-15 hod.


tel:       +420 220 563 247

 

sklad: info@daservis.com

prodej/stroje: krpec@daservis.com

http://www.duerkopp-adler.cz/


 


Zprac. osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Základní shrnutí

Společnost Aska Praha s.r.o. provádí zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění

smlouvních podmínek prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy),

a dále provádí zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Aska Praha s.r.o., fakturační adresa Korunovační 103/6 , Praha 7 (provozovna: Kralupská 1887, Brandýs n.L-St.Bol.1, 250 01), identifikační číslo: 49620665, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 89615 (dále jen "správce").

 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

       fakturační adresa: Korunovační 103/6, Praha 7, 170 00,

       doručovací adresa: Kralupská 1887, Brandýs nad Labem-St.Bol.1, 250 01

         adresa elektronické pošty: aska@aska.cz

       telefon +420 233 372 002

 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování

       je nezbytné pro:

 

       2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem

                 před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b)

                 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob

                 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

                 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

                 (dále jen "nařízení");

 

       2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1

                 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci

                 obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani

                 z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních

                 z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o učetnictví, ve znění

                 pozdějších předpisů;

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně

       doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením

       takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále

       po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle

       však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na

       dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické

       služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

 

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících

       z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady

       v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)

       nebo mezinárodní organizaci.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k

       Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů,

       popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich

       osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracování Vašich osobních údajů bylo porušeno

       či je porušováno nařízení, obraťte se na nás, abychom věc vyřešili. Kromě jiného máte

       právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je

       nutným požadavkem pro uzavření a plnení smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních

       údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.